DAFTAR REKSADANANama Reksadana NAB Terakhir 1 Bln 6 Bln 1 Thn AUM